Cookies și GDPR

Prelucrarea datelor cu caracter personal pe site-ul restaurantbellaitalia.ro (denumit în continuare site-ul) se realizează în concordanță cu Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Site-ul este deținut de Societatea Sicirom Impex SRL, cu sediul social în Str. Principala 123 C, Sat Acățari, jud. Mureș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mures sub nr. J26/224/2000, având CUI 10152626, telefon 0748.621.979, 0365.730.883, email siciromsrl@yahoo.com, care își asumă calitatea de Operator de date cu caracter personal cu privire la datele personale ale utilizatorilor site-ului, date dezvăluite voluntar pe site cu ocazia accesării serviciilor site-ului. Societatea respectă întocmai prevederile legale în vigoare privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Pentru a înțelege mai bine politica noastră de protecție a datelor, vă invităm să citiți cu atenție acest material. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) fără a vă cere acordul prealabil și fără a fi supuși unei proceduri de notificare individuală ori specială a modificărilor aduse. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe site versiunea actualizată a Politicii de protecție a datelor cu caracter personal, rămânând în sarcina dumneavoastră să verificați conținutul acestei Politici ori de câte ori accesați site-ul, pentru a vă asigura că sunteți la curent cu ultima versiune. Vă stăm la dispoziție pentru informații și pe email siciromsrl@yahoo.com, tel. 0748.621.979, 0365.730.883 (număr cu tarif normal)

DATE PERSONALE PRELUCRATE PE SITE. Datele personale pe care le prelucrăm sunt: adresa de email, număr de telefon, IP.

Când vizitați site-ul, se colectează automat anumite informații despre dispozitivul dumneavoastră, cum ar fi informații despre browser, adresa IP, fus orar și unele cookie-uri instalate pe dispozitiv. Vă rugăm să consultați și secțiunea Cookie-uri din acest document. Folosim Google Analytics pentru a ne ajuta să înțelegem cum utilizează clienții noștri site-ul – puteți citi mai multe despre modul în care Google utilizează informațiile dvs. personale aici: https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/. De asemenea, puteți renunța la Google Analytics aici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Nu colectăm și nu prelucrăm date sensibile, definite ca atare de GDPR. Datele legate de starea dumneavoastră de sănătate, de starea psihică, de orientarea religioasă sau sexuală sau alte date sensibile pe care alegeți să le dezvăluiți consultantului vor face obiectul comunicării între dumneavoastră și consultant și nu vor fi publicate, sub nicio formă pe platformă. Nu utilizăm în niciun fel astfel de informații pe care le dezvăluiți voluntar consultantului. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor.

SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR. Solicităm și prelucrăm date personale pentru:

 • asigurarea funcționării site-ului (unele cookie-uri)
 • a face posibilă crearea contului dumneavoastră și asigurarea serviciilor pe site (date de identificare, date de contact – email, telefon)
 • asigurarea plății sumelor aferente serviciilor oferite pe site-ul nostru (date de identificare și date bancare)
 • îndeplinirea obligațiilor fiscale (date de identificare, date de cont)
 • transmiterea de newslettere, invitații, materiale legate de serviciile noastre și informații legate de evenimentele sau programele pe care le organizăm sau pe care le promovăm (dacă vă dați consimțământul în acest sens)

TEMEIURILE PRELUCRĂRII DATELOR. Operatorul are dreptul de a prelucra date personale pentru scopurile prezentate mai sus:

 • pentru că prelucrarea datelor este necesară pentru a face posibilă crearea contului, funcționarea site-ului și accesul la serviciile oferite pe site (încheierea contractului de prestări servicii la distanță), realizarea plății costurilor aferente serviciilor prestare și oferirea de răspunsuri la reclamațiile plasate, dacă este cazul,
 • pentru că prelucrarea se impune pentru respectarea legislației fiscale
 • pentru că v-ați dat consimțământul expres în acest sens prin bifarea căsuțelor aferente

În cazul în care prelucrarea datelor nu este necesară pentru încheierea și executarea raporturilor noastre juridice, nu vom prelucra date personale pentru niciunul dintre scopurile de mai sus dacă nu avem consimțământul dumneavoastră în acest sens.

DURATA DE STOCARE. Prelucrăm și stocăm datele personale pe durata necesară îndeplinirii scopurilor pentru care datele au fost colectate și în orice caz pe perioada impusă de reglementările legale aplicabile. Ne propunem să revizuim și să actualizăm periodic baza noastră de date astfel încât să nu stocăm date care nu mai sunt necesare scopurilor pentru care au fost colectate.

SECURITATEA DATELOR. Adoptăm măsurile tehnice și juridice adecvate pentru a asigura o protecție efectivă a datelor cu caracter personal aparținând persoanelor care ne furnizează astfel de date. Ne angajăm să vă păstrăm datele personale în siguranță și luăm măsurile rezonabile în acest sens, inclusiv împotriva accesului neautorizat, al utilizării neautorizate a datelor, distrugerii, pierderii sau alterării acestora. Consilierul care are acces la datele utilizatorilor este conștient de importanța protejării datelor cu caracter personal și de obligațiile de păstrare a confidențialității asumate și se obligă să nu pună aceste date la dispoziția niciunei persoane neautorizate.

De asemenea, plățile care se efectuează prin intermediul site-ului nostru, strict pentru achitarea serviciilor pe care noi vi le punem la dispoziție, se realizează în condiții de securitate, conform politicilor de securitate implementate de furnizorii acestui serviciu.

Este posibil să transmitem datele personale pe care ni le furnizați către alți parteneri și colaboratori cu care avem stabilite raporturi contractuale în vederea desfășurării activităților noastre și a îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin, cum ar fi: furnizorii de servicii informatice, de servicii de contabilitate, de servicii juridice, de servicii de marketing, de servicii de curierat, de servicii de internet și telefonie mobilă, procedatorii de plăți care sunt autorizați de noi să intermedieze plățile, specialiști în domeniul de activitate în care activăm, pe care îi contractăm pentru a vă oferi o calitate cât mai bună a serviciilor noastre. Transmiterea datelor către terțe persoane are loc sub rezerva asumării de către acestea a clauzelor de confidențialitate pe care le stabilim.

De asemenea, putem transmite unele din datele personale colectate către autoritățile sau instituțiile publice competente, atunci când legea impune acest lucru sau către instanțele de judecată atunci când ne apărăm în justiție sau când ni se cere de către instanță acest lucru.

Transferul datelor cu caracter personal în afara țării

În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în afara țării către state din Uniunea Europeana (“UE”) sau din Spatiul Economic European (“SEE”).

Astfel, vă informăm că orice transfer efectuat de către Operator către un stat membru UE sau SEE va respecta prevederile legale din Regulamentul General privind protecția datelor nr.  2016/679 adoptat de Parlamentul European (“GDPR”).

Datele cu caracter personal menționate în această notă de informare nu sunt transferate către state care nu asigură protecție adecvată în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

DREPTURI. Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin adopta de măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Vă asigurăm și vă respectăm drepturile stabilite prin legislația în vigoare.

Dreptul la informare. Puteți solicita informații și detalii privind activitățile de prelucrare a datelor personale. Vă stăm la dispoziție la adresa: str. Poligrafiei nr 3, Tîrgu Mureș, jud. Mureș, pe email la adresa siciromsrl@yahoo.com sau la numerele de telefon  0748.621.979, 0365.730.883 (număr cu tarif normal). Suntem atenți la asigurarea dreptului dumneavoastră de a primi informații clare, transparente, ușor de înțeles și accesibile cu privire la modul în care vă prelucrăm datele, inclusiv detalii legate de drepturile pe care le dețineți în acest sens și care sunt prezentate și în acest document.

Dreptul la rectificare. In cazul în care constatați că datele  dumneavoastră personale pe care le prelucrăm sunt incorecte, incomplete, inexacte, le puteți rectifica sau le puteți completa printr-o simplă solicitare de rectificare trimisă la adresa de email siciromsrl@yahoo.com

Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obtine ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege, Ștergerea datelor poate avea loc în oricare dintre situațiile următoare:

 1. a) nu mai avem nevoie de de datele personale pentru îndeplinirea vreunuia dintre scopurilor pentru care le-am prelucrat anterior;
 2. b) vă retrageți consimțământul pe baza căruia v-am prelucrat anterior și nu există un alt temei juridic pe care ne putem baza o prelucrare viitoare;
 3. c) vă opuneți prelucrării datelor atunci când prelucrăm datele în scop de marketing direct (inclusiv, profilarea în scop de marketing direct),
 4. d) vă opuneți prelucrării datelor bazat pe interesul nostru legitim și nu putem să demonstrăm că avem motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră;
 5. e) datele personale sunt prelucrate contrar legii;
 6. f) datele personale trebuie șterse pentru a ne conforma obligațiilor noastre legale.

Vă vom putea respinge solicitarea de ștergere a datelor dacă:

(a) trebuie să ne conformăm unor obligații legale de a păstra datele;

(b) dacă datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre în justiție.

Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazurile în care:

 1. a) contestați exactitatea datelor pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 2. b) prelucrarea este ilegală, dar vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea;
 3. c) în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau în fața organelor de arbitraj;
 4. d) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Dreptul de opoziție – vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim.

Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.

Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Date de contact și informații legate de ANSPDCP găsiți pe site-ul http://www.dataprotection.ro/.

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând.

Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând  in continuare valabilă.

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări la adresa: str. Poligrafiei nr 3, Tîrgu Mureș, jud. Mureș,  pe email la adresa siciromsrl@yahoo.com sau la nr de telefon 0748.621.979, 0365.730.883 (număr cu tarif normal).

COOKIE-URI. Acest website folosește cookie-uri proprii și de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.

Un „cookie” este un mic fișier, de regulă criptat, locat în dosarele navigatorului web pe care dvs. îl folosiți. „Cookie”-urile sunt create de către producătorii de conținut on-line pentru utilizatorii site-urilor în scopul de a-i ajuta pe aceștia să navigheze pe internet într-un mod mai eficient și pentru a acorda accesul la anumite funcții. Aceste fișiere nu sunt viruși. Cum aceste fișiere nu conțin coduri, ele nu pot fi executate și nici nu pot accesa alte fișiere sau dosare din calculatorul dvs. În condițiile în care ele stochează informații despre navigarea pe internet a unui utilizator, atât adrese specifice cât și navigare printre diverse site-uri, „cookie”-urile pot fi folosite ca o formă de spyware. Programele anti-spyware, fiind conștienți de această posibilă problemă, elimină anumite „cookie”-uri în urma controalelor de rutină.

Utilizăm „cookie”-uri pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului acestora, pentru analize statistice cu privire la modul în care este utilizată pagina de internet, în scopul îmbunătățirii site-ului

Ce fel de „cookie”-uri folosimDin punct de vedere temporal al stocării folosim:

„Cookie”-uri fixe: acestea rămân pe dispozitivul utilizatorului o perioadă determinată de timp, specificată în „cookie”. Acestea sunt folosite de fiecare dată când utilizatorul vizitează adresa care a creat acel fișier.

„Cookie”-uri de sesiune: aceste fișiere sunt temporare. Ele permit operatorilor site-ului web să conecteze acțiunile pe care un utilizator le întreprinde în timpul unei sesiuni de navigare pe internet.

De asemenea, din punct de vedere al funcționalității, folosim patru tipuri diferite de „cookie”-uri:

„Cookie”-uri strict necesare: acestea sunt esențiale pentru a putea naviga pe pagina de internet și pentru a-i folosi aplicațiile.

„Cookie”-uri de performanță: acestea colectează date statistice în mod anonim referitor la modul de utilizare al paginii de internet. Ele nu conțin informații personale și sunt folosite pentru a îmbunătății experiența utilizatorului atunci când navighează pe pagina de internet.

„Cookie”-uri pentru funcționalitate: prin intermediul lor, operatorul le permite utilizatorilor să aleagă diferite opțiuni și caracteristici ale paginii web.

„Cookie”-uri publicitare și de targeting: folosite pentru a îmbunătăți relevanța reclamelor care vă sunt livrate.

Este posibil să avem „cookie”-uri terțe pe site-ul nostru. Terții, cum ar fi companiile de publicitate sau furnizorii de servicii externe, precum analiza traficului de internet, pot utiliza „cookie”-uri sau alte „plug-in” -uri similare pentru a colecta informații despre vizita dvs. pe pagina noastre web.

Dezactivarea „cookie”-urilor. Odată cu ștergerea „cookie”-urilor, toate preferințele și setările referitoare la pagina web vor fi șterse. Asemenea, unele pagini web nu vor mai funcționa corespunzător sau unele funcții vor dispărea în cazul eliminării „cookie”-urilor.

Nu recomandăm, din aceste motive, optarea respingerii „cookie”-urilor atunci când vizitați pagina noastră web. Cele mai multe browsere acceptă „cookie”-urile în mod automat, dar dvs. puteți schimba această opțiune în funcție de browserul pe care îl folosiți. Pentru a face asta, în mod obișnuit, trebuie să accesați opțiunea „setări” sau „preferințe” a browserului. Pentru mai multe detalii puteți accesa unul dintre linkurile de mai jos:

Firefox: https://support.mozilla.com/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Cookie-urile NU sunt viruși! Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. În general, browserele au integrate setari de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-rilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site. Cookie-urile nu sunt periculoase, dar, pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținuțe de cookie pot fi interceptate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată (ex: o retea WiFi nesecurizata). Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookie-urilor pe servere, care pot fi exploatate de către atacatori. Este important să cunoașteți că dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorilor pe site-urile cele mai răspândite și utilizate printre care Gmail, Yahoo, Youtube și altele.

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor: email siciromsrl@yahoo.com și tel.  0748.621.979, 0365.730.883

DATE ALE MINORILOR. Nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani. Vă rugăm să nu vă creați cont pe site-ul nostru și să ne furnizați nicio informație în cazul în care nu aveți împlinită vârsta de 18 ani.

Societatea are dreptul de a modifica Politica de protecție a datelor oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site. Aveți obligația de a citi Termenii și condițiile,  Politica de protecție a datelor și Politica de cookie-uri ori de câte ori accesați site-ul.

Informatiile prezentate in continuare au scopul de a aduce la cunostinta utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, folosirea și administrarea “cookie”-urilor utilizate de website-ul nostru.

1. Generalitati despre cookie-uri
Un cookie este un fisier text de mici dimensiuni, format in general din identificatori, litere si numere, care este stocat pe orice terminal cu acces la internet (computer, telefon mobil, tableta etc.) si este instalat prin solicitare emisa de catre un web-server unui browser web (ex: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, etc. Cookie-ul permite retinerea modului in care navigati pe website, a setarilor si a preferintelor pentru a oferi o mai buna experienta online.), dar nu poate accesa alte informatii aflate in terminalul respectiv. Folosiri tipice ale cookie-urilor sunt autentificarea, urmarirea comportamentului utilizatorului sau implementarea sistemului de “cos de cumparaturi”. Utilizatorul poate permite sau nu instalarea prin stocare pe terminalul folosit de acesta. Fisierul cookie este “pasiv” (nu contine programe software, virusi, spyware sau malware si nu poate accesa informatiile de pe hard disk-ul utilizatorului). Durata de existenta a acestuia este determinata, putand fi accesat din nou de web-server in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat web-server-ului respectiv.

Clasificarea cookie-urilor
In functie de durata de existenta a cookie-ului, acestea pot fi:
Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar in istoricul browser-ului, limitata doar la durata sesiunii in care vizitatorul acceseaza site-ul.
Cookie-uri persistente – acestea sunt stocate, in functie de durata prestabilita, pe hard-drive-ul unui computer sau echipament. Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt website decat cel pe care il viziteaza utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de “third party cookies” – care pot fi folosite in mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel incat sa ii fie livrat continut cat mai relevant (ex. Google Analytics, YouTube, Facebook, etc.).

2. Avantajele folosirii cookie-urilor
Aceste fisiere fac posibila recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea catre acesta a unui continut adaptat preferintelor sale, oferind o experienta placuta de navigare. Cookies sunt utilizate in pregatirea unor statistici anonime agregate care ne ajuta sa intelegem modul in care un utilizator beneficiaza de paginile noastre web, permitandu-ne imbunatatirea structurii si continutului acestora.

3. Cookie-uri folosite
Acest website foloseste cookie-uri proprii si de la terti pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare.
Scopurile folosirii cookie-urilor:

 • pentru a ne asigura ca poti folosi website-ul nostru corect si eficient.
 • pentru a stoca preferintele dumneavoastra atunci cand accesati pe website-ul nostru, precum si pentru a va bucura de anumite functionalitati.
 • pentru informatii referitoare la trafic (proprii sau furnizate de o terta parte) – De fiecare data cand un utilizator viziteaza acest website, softul de analiza furnizat de o terta parte (Google Analytics) genereaza unul sau mai multe cookie-uri de analiza a utilizatorului. Acest cookie-uri ne spun daca ati mai vizitat acest site pana acum, din ce tara proveniti, care pagini v-au atras interesul, etc. Aceste cookie-uri nu pot fi folosite pentru a identifica persoanele, ele sunt folosite doar in scop statistic.

4. Securitate si confidentialitate
Cookie-urile sunt doar mici fisiere text, nu sunt compilate sub forma de cod, nu pot fi executate si nu pot auto-rula. Astfel, nu se pot auto-copia, nu se pot raspandi in alte retele pentru a genera actiuni si nu pot fi folosite pentru raspandirea de virusi.
Cookie-urile nu pot cauta informatii in calculatorul/dispozitivul utilizatorului, insa ele stocheaza informatii de natura personala.
Aceste informatii nu sunt generate de catre cookie-uri, ci de catre utilizator, in momentul in care acesta completeaza formulare online, se inregistrează pe anumite site-uri web, utilizeaza sisteme de plati electronice etc.
In cele mai multe cazuri, cookies nu identifica in mod direct utilizatorii de Internet, ci terminalul de pe care acestia au accesat anumite pagini web. Aceste date sunt criptate intr-un mod care nu permite accesul neautorizat al tertilor.
Cookie-urile care, din punct de vedere tehnic, nu sunt obligatorii a fi stocate pe terminalul utilizatorului, vor fi folosite doar daca utilizatorul isi exprima consimtamantul in legatura cu acestea. Utilizatorul isi poate retrage consimtamantul in orice moment prin modificarea setarilor aferente browser-ului utilizat. Blocarea anumitor cookie-uri poate împiedica afișarea corectă a unor pagini ale website-ului vizitat sau este posibil să primiți o notificare prin care sunteți informat că trebuie să permiteți accesul unui anumit modul cookie pentru a vizualiza corect structura site-ului respectiv.

Pentru modificarea setarilor browser-ului dumneavoastra privind activarea/dezactivarea cookie-urilor:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Edge
Microsoft Internet Explorer
Opera
Apple Safari
In cazul in care browserul nu este gasit in lista de mai sus, va rugam sa vizitati site-ul dezvoltatorului respectivului browser.

5. Link-uri utile
Mai multe informatii despre cookie-uri si la ce sunt utilizate:
http://www.allaboutcookies.org/

Mai multe detalii despre confidentialitatea online si pasii pe care trebuie sa ii urmati pentru a va proteja datele personale pe internet:
http://www.youronlinechoices.com/ro/